Event:

Sweden Shareholders´ Association Uppsala

Date: 06.11.2017
Time: 8.10 pm CET
Address: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, hörsal 2
Presenter from Orexo: IR Lena Wange
Other participants from Orexo:  
Aim: Company update
Contact: ir@orexo.com
External link: -